سامانه ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اعضاء

اتحادیه صنفی پلاستیک و نایلون و ملامین کرج

 

با سلام ، 

اعضای محترم اتحادیه  صنفی  پلاستیک و نایلون و ملامین کرج ، طبق شرایط زیر می توانید نسبت به ثبت نام و پرداخت حق بیمه  خود  اقدام فرمایید. لطفا فرم ها را بصورت کامل پر بفرمایید. 

 


 

نفرات قابل بیمه شدن :

بیمه شده اصلی ، همسر ، فرزندان ، پدر و مادر 

 

شرایط حق بیمه بر اساس سن بیمه شدگان ( برای هر نفر بصورت سالانه به تومان ) 

برای تمای نفرات تا سن 60 سال ( حق بیمه 1/983/600 تومان ).

برای نفرات بالای 61 تا 70 سال ، 50% اضافه نرخ  (حق بیمه : 2/975/400 تومان ).

برای نفرات بالای 71 تا 80 سال ، 100% اضافه نرخ(حق بیمه : 3/967/200 تومان ).

حق بیمه ماهانه هرنفر از افراد غیرتحت تکفل شامل والدین غیرتحت تکفل وهمسر

وفرزندان غیرتحت تکفل کارکنان خانم دوبرابر حق بیمه ماهانه (حق بیمه: 3/967/200 تومان)

 

با سپاس از همکاری تان.

 

 


        

   جدول تعهدات درمان تکمیلی  اتحادیه پلاستیک و نایلون و ملامین کرج

فرانشیز کلیه پوشش ها 10% می باشد .

   

شرح 

میزان تعهدات

( به تومان )

1-ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي، ﺟﺮاﺣﯽ و Day Care در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود .50/000/000
2- ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ، رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ، اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن، ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي و ﻧﺨﺎع، دﯾﺴﮏ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات، ﮔﺎﻣﺎﻧﺎﯾﻒ، ﻗﻠﺐ، ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و آﻧﮋﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ و ﻋﺮوق داﺧﻞ  ﻣﻐﺰ. 100/000/000
3- ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زاﯾﻤﺎن اﻋﻢ از ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺰارﯾﻦ .7/500/000
4- اراﺋﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري و ﻧﺎزاﺋﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ،   IUI ، IVF ، ZIFT ، GIFTو ﻣﯿﮑﺮواﯾﻨﺠﮑﺸﻦ . 3/000/000
5- ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻋﺮوق ﻣﺤﯿﻄﯽ، آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭼﺸﻢ، ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ و اﻧﻮاع اﺳﮑﻦ، اﻧﻮاع اﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ، ام آر آي ، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪاي )ﺷﺎﻣﻞ اﺳﮑﻦ ﻫﺴﺘﻪاي و درﻣﺎن رادﯾﻮاﯾﺰوﺗﻮپ(، داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮي ).2/500/000
6- ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻧﻮاع آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، اﻧﻮاع اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، اﻧﻮاع ﻫﻮﻟﺘﺮﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ، ﺗﺴﺖ ورزش، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮ، EECP، ﺗﯿﻠﺖ ﺗﺴﺖ، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ  ﺷﺎﻣﻞ (اﺳﭙﯿﺮوﻣﺘﺮي و PFT)، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻣﯿﻠﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﺼﺒﯽ (EMG ،NCV) اﻟﮑﺘﺮواﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ (EEG)، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﯾﻮرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ )ﻧﻮار ﻣﺜﺎﻧﻪ(، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﭘﺮﺗﻮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي، ﭘﺮﯾﻤﺘﺮي،  ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي و ﭘﻨﺘﺎﮐﻢ، ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ (اﻧﻮاع ادﯾﻮﻣﺘﺮي) . 2/500/000
7-  ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻟﺮژﯾﮏ .2/500/000

 8- ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﻋﯿﻮب اﻧﮑﺴﺎري ﭼﺸﻢ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ درﺟﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻨﯽ، دورﺑﯿﻨﯽ، آﺳﺘﯿﮕﻤﺎت ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻘﺺ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﺸﻢ 3 دﯾﻮﭘﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

4/000/000
9- ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ، ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ.2/000/000
10- ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎز ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و دررﻓﺘﮕﯽ، ﮔﭻ ﮔﯿﺮي، ﺧﺘﻨﻪ، ﺑﺨﯿﻪ، ﮐﺮاﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ، اﮐﺴﯿﺰﯾﻮن ﻟﯿﭙﻮم ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﯿﺴﺖ و ﻟﯿﺰر درﻣﺎﻧﯽ.2/500/000
11- هزینه آمبولانس مشروط به بستری شدن درون شهری 750/000
 12-هزینه آمبولانس مشروط به بستری شدن برون شهری 1/000/000

                                           

جدول حق بیمه 

حق بیمه برای هر نفر بصورت سالانه

( تومان ) 

1/983/600 

شرایط حق بیمه بر اساس سن بیمه شدگان : 

برای تمای نفرات تا سن 60 سال نرخ های اعلامی بصورت جدول فوق

برای نفرات بالای 61 تا 70 سال ، 50% اضافه نرخ  (حق بیمه : 2/975/400 تومان )

برای نفرات بالای 71 تا 80 سال ، 100% اضافه نرخ (حق بیمه : 3/967/200 تومان )

حق بیمه ماهانه هرنفر از افراد غیرتحت تکفل شامل والدین غیرتحت تکفل وهمسر

وفرزندان غیرتحت تکفل کارکنان خانم دوبرابر حق بیمه ماهانه (حق بیمه :3/967/200 تومان)

 

جهت اطلاع از مراکز طرف قراداد بیمه دی در سطح کشور کلیک نمایید.

 

مراکز دریافت خسارت های غیر آنلاین در کرج :

 

اتحادیه پلاستیک و نایلون و ملامین کرج

 

واحد پذیرش خسارت درمان-شعبه بیمه دی 

نشانی: بلوار ملک زاده، چهارصد دستگاه قدیم، انتهای لاله 9، نبش ک نهر آب، بیمه دی استان البرز. 02632762486

روزهای کاری: شنبه تا پنجشنبه

ساعات کاری : 07:30-15:30

 


 

راهنمای فرم ثبت نام : 

بیمه شده اصلی : شخص دارنده جواز کسب می باشد .

نوع بیمه پایه  : تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی ایرانیان مورد قبول می باشد.

 


نسبت با بیمه شده : همسر و فرزندان تحت تکفل ، پدر و مادر تحت تکفل و غیر تحت تکفل .

 

* افراد غیر تحت تکفل و سن های بالای 60 سال طبق تعرفه افزایش حق بیمه خواهند داشت.

                                                              

فرم ثبت نام